« Tagasi

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

LUHA TN 15, KOHILA ALEV

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis, Luha tn 15 kinnistule.

Kohila vallavalitsusele esitati läbi ehitisregistri Kohila alevis, Luha tn 15 (katastritunnus 31801:030:0038, pindala 1502 m2, sihtotstarve 100 % elamumaa) kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/00882. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. september 2009. a otsusega nr 30 kehtestatud „Luha kvartali detailplaneering".

Juhindudes ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punktidest 2 ja 4 ning esitatud taotlusest soovitatakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringu järgselt moodustatud Luha tn 15 kinnistul detailplaneeringus käistletud hoonestusala ning ehitise arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi, et püstitada 4 kraadise kaldkatusega abihoone osaliselt lubatud hoonestusalast väljapoole. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 10.03-23.03.2021. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.