« Tagasi

Kingumõisa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavolikogu 23. veebruari 2021. a otsusega nr 5 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Kingumõisa kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala asub Pahkla külas Pahkla mõisa pargi kaitsealal. Planeeritava ala moodustab Kingumõisa kinnistu (katastritunnus 31701:001:0544, registriosa nr 1956037, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Planeeritava ala suurus on 3,85 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaale hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Hoonestusala on planeeritud ajaloolise mõisa köögiviljaaia asukohale. Mõisa pargialale tagatakse avalik juurdepääs ja liikumisvõimalused pargi puistus. Detailplaneeringuga uusi kinnistuid ei moodustata.

Kohila valla üldplaneeringu (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86) kohaselt asub planeeritav ala haljasala ja parkmetsa maal, alal, mis on mõeldud avalikuks kasutuseks, kuhu võib ehitada üksikuid spordi ja puhkeehitisi. Arvestades eelnevat, sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering muudab üldplaneeringus planeeritaval alal määratud haljasala ja parkmetsa maa maakasutuse juhtotstarvet osaliselt elamumaa juhtotstarbeks. Pargiosa kasutamine elukohana võib aidata kaasa pargi heakorra taseme tõusule ja kasutamise suurenemisele. Pargi arengu edasiseks suunamiseks sisaldab planeeringulahendus nõuet koostada kogu planeeringuala hõlmav haljastusprojekt.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 23.03-21.04.2021. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehel (www.kohila.ee). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 21.04.2021 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22.04.2021 algusega kell 16.00 Kohila vallamaja istungite saalis, Vabaduse tn 1. Vajalik eelregistreerimine.

Planeeringumaterjalid (sh menetlusdokumendid) on kättesaadavad detailplaneeringute kataloogist: 

http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202019/002_19_Pahkla_KINGUM6ISA/