« Tagasi

Kohila Vallavalitsus kutsub osalema väikehankes ,, Kohila vallas, Mälivere külas, Kõnnu tee parkla rajamine“

 

Tellija: Kohila Vallavalitsus, registrikood 75018851

Aadress: Vabaduse 1, 79804 Kohila

Kontaktisik: teedespetsialist Gert Küling, tel: 58 999 392, e-post: gert.kuling@kohila.ee

Eesmärk:

Väikehanke eesmärgiks on välja selgitada parim pakkuja Kohila vallas, Mälivere külas, Kõnnu tee parkla rajamistöödele vastavalt pakkumiskutsega kaasas olevale joonisele ja kululoendile.

Asukoht: Kohila vald, Mälivere küla, Kubja kinnistu (31701:004:0033).

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind.

Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus. Pakkumisega koos esitada varasema objekti nimetus, iseloom ja tööde maht.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja akti esitamisel. Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele.

 

Tehniline kirjeldus:

Kõnnu tee parkla rajamisel tuleb lähtuda pakkumiskutsega kaasas olevast joonisest, majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ja selle lisast 10 „Sidumata segude terastikuline koostis" ning Kohila valla kaevetööde eeskirjast.

Parkla välispiir ega puidust piire ei tohi ületada Rabivere Maastikukaitse piiri, selleks on vajalik ala maha märkimine.

Parkla katendikihina on soovitatav kasutada purustatud kruusa fraktsiooniga 0/32, filtratsioon 0,5m/ööp. Kõikidel kihtidel arvestada kihipaksust tihendatud kujul.

Parkla piirde osa, mis asub Kõnnu järveni viiva pinnastee kohal (kus on joonise järgi 1,5 m läbikäik), tuleb rajada teisaldatavana/avatavana. Selleks võib kasutada lahendust, kus piirde maatugi asub maasse vertikaalselt paigaldatud kanalisatsioonitoru sees ja horisontaalne piire on avatav hingede ja/või tabalukuga või kasutada alternatiivset lahendust. Parkla piirded võivad olla rajatud ka ümarpuidust, kasutada männipuitu. Vertikaalse ja horisontaalse puidu omavaheline kinnitus peab olema tugev ja vastupidav. Piirde maatugede maasse kinnitamisel kasutada posti alla paekillustikku (fr 4-32 või 16/32) ja ümbritsevaks materjaliks kruusa ning materjalid korralikult tihendada. Parkla piirete puitmaterjal peab olema vastavalt https://nordiclumber.eu/immutusteenus/ nõuande järgi A-klassi, UC4 klassi või https://www.imprest.ee/et/immutus järgi HC3 või HC4 klassi pruuni värvi surve(vaakum) meetodil teostatud immutusega.

Kasutada välitingimustele ette nähtud kuumtsingitud, messingust, vasest või roostevabast terasest kinnitusvahendeid. Oluline on, et ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid on kõik ühest materjalist. Tsingitud ja roostevabad tooted ei tohi omavahel kokku puutuda.

Joonisel toodud liiklusmärke ja prügikasti ei pea paigaldama.

Tööde teostamise ajal tuleb piirkonnas hoida elementaarset korda. Parkla rajamistööde lõppedes tuleb taastada haljastus kuni 1m ulatuses parkla servast või tööde käigus kahjustuse tekitades kaugemalt. Haljastuse taastamisel võib kasutada kohalikku kasvupinnast, millele külvata muruseeme. Parkla rajamise juurdepääsuks kasutada Kõnnu teed, mis tuleb kogu tööde teostamise ajal ja järgselt hoida puhtana ja kahjustamata või tööde käigus tekkinud kahjustused esimesel võimalusel likvideerida.

Parkla rajamise tööde lõpptähtaeg on 15.06.2021.

Lisatud on joonis ja kululoend.

Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks.

Hinnapakkumised tuleb esitada vastavalt kululoendile. Tööde tellimisel ja lepingu sõlmimisel on arvestatud ettenägematute kuludega, mis kuuluvad tasumisele vaid juhul kui tööde käigus on tekkinud põhjendatud vajadus ettenägematute kulude katmiseks.  

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 12.04.2021 kell 10.00. Kohila Vallavalitsusse aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-posti aadressil: gert.kuling@kohila.ee