« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine

 

Kohila vallavalitsuse 30. märtsi 2020 korraldusega nr 69 kehtestati Otsa-Ojanurme kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala asub Aespa alevikus Ojanurme ja Viljaku tänava äärsel alal.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86) asub planeeritav maa-ala tiheasutusega alal, mille juhtiv juhtotstarve üldplaneeringu järgi on haljasala ja parkmetsa maa. Otsa-Ojanurme kinnistu detailplaneering on osaliselt vastuolus valla üldplaneeringuga, kuid ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Otsa-Ojanurme kinnistu (katastritunnus: 31701:001:0510; maatulundusmaa 100%; pindala 23648 m2; registriosa nr 1042737) kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse planeeringuala 7 elamumaa ja 1 ühiskondliku sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga määratakse elamumaadele hoonestusalad ja ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 69, 30. märts 2020

Tiitelleht

Asukohaskeem 

Tugiplaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Seletuskiri

Menetlusdokumendid