« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu täpsustamiseks

 
SUVILA tee 27, AESPA ALEVIK

Kohila vallavalitsus teavitab Teid avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Aespa alevikus, Suvila tee 27 kinnistule.

Kohila vallavalitsusele esitati läbi ehitisregistri Aespa alevikus, Suvila tee 27 (katastritunnus 31701:001:0513, pindala 40667 m2, sihtotstarve 100 % ühiskondlike ehitiste maa) kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/07853. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. jaanuari 2013 otsusega nr 1 kehtestatud „Vilivere piirkonna külakeskuse detailplaneering".

Juhindudes ehitusseadustiku (EhS) § 27 lõike 4 punktidest 1 ja 2 ning esitatud taotlusest soovitatakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoone kasutamise otstarvet ja hoonestusala tingimusi. Arvestades eelnevat, alal kehtivat detailplaneeringut ning esitatud projekteerimistingimuste taotlust täpsustatakse projekteerimistingimustega külakeskuse kasutamise otstarvet, milleks on lasteaed ja külakeskus ning muudetakse kinnistu hoonestusala tingimusi, suurendades hoonestusala 10 % ulatuses.

Vastavalt EhS § 31 lõikele 4 esitab Kohila vallavalitsus eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele ja asutustele, kelle õigusi ja huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on 26.08.2020 kuni 08.09.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

„Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu täpsustamiseks" korralduse eelnõu

Lisa 2_skeem

Alal kehtiva Vilivere piirkonna külakeskuse detailplaneeringuga on võimalik tutvuda: http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202011/003%2011%20Aespa%20KULAKESKUS/