VÄIKEHOONE PROJEKTI KOOSTAMISE JUHEND

24.04.20

VÄIKEHOONE PROJEKTI KOOSTAMISE JUHEND

 

Ehituskonsultant Tea Raudsep

 

Juhend on mõeldud juhuks, kui tegu on elamut teenindava sisekliima tagamiseta hoonega (üldjuhul kütteta abihoone). Kui on tegu sisekliima tagamisega hoonega või mõne muu ehitisega (näiteks lahtine grillikoda vms), peab projekt vastama majandus- ja taristuministri määrusele „Nõuded ehitusprojektile".

¤¤¤

Väikeehitise ehitisealune pind jääb alla 60 m² ja kõrgus alla 5 m.

(Kuni 20 m² väikeehitis käib vaba ehitustegevuse alla ja omavalitsust teavitada ei ole vaja. Kogu vastutus ehitise õiguspärasuse eest lasub omanikul. See ei kehti mitteelamute puhul, siis on  ka alla 20 m ² hoone puhul vaja esitada ehitusteatis – vt Ehitusseadustiku lisas 1 toodud tabelit)

___________________________________________________________________

 

1. Koostada tiitelleht, millel oleks objekti(de) nimetus, aadress, projekti koostaja ja ehitise omaniku andmed ning allkirjad, projekti koostamise aeg.

 

 2.  Seletuskirjas  kirjeldada olemasolevat situatsiooni krundil - mis ehitised ja rajatised on krundil (hooned, salv- või puurkaev, vee- ja kanalisatsioonitrassid, elektriühendus). Millised ehitised on ehitisregistris, milliseid ehitisi käsitletakse antud projektis (mida seadustatakse).

Laiendamise puhul kirjeldada, milliseid ümberehitusi-laiendusi antud projekti mahus käsitletakse.

Seadustamise puhul kirjeldada, mil määral vastab olemasolev hoone varem koostatud projektile (selle olemasolul) ning mis on praeguseks hetkeks juba ümber ehitatud ja soovitakse seadustada. Mis projekteeritakse juurde.

Kirjeldada, mis materjalidest on ehitatud vundament, seinad, põrand, vahelagi või katuslagi, katus. Kuidas on lahendatud vesi ja kanalisatsioon, kust saadakse elekter. Kas on olemas tulekolle või muu kütteallikas (sel juhul kirjeldada ka tuleohutuse osa) ja ventilatsioon.

Tehnilised näitajad esitata vastavalt ehitusteatise vormile.

 

3. Asendiplaan:

3.1. Asendiplaanile kanda kõik krundil asuvad ehitised. Näidata hoonete sidumismõõdud krundi piirideni ja projekteeritava hoone enda mõõdud (mõõtkavas, näidata ka mõõtkava suurus. Üldjuhul on see 1:500)

3.2. Tähistada põhjasuund ja anda kasutatud tingmärkide selgitused.

3.4. Näidata vee-, kanalisatsiooni- ning elektritrasside kulgemine.

3.3. Näidata kaevu olemasolul selle hooldusala (10 m raadiuses).

3.5. Näidata krundi piirile lähemal kui 8 m asuvad naaberhooned.

3.6. Kui soovite ehitada krundi piirile lähemale kui 4m, tuleks projekteeritava hoone asukoha kohta võimaldada naabril esitada oma arvamust (kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel).

Vastavalt tuleohutusnõuetele peab naaberkinnistute hoonete vahe olema minimaalselt 8 m, seega mõlemad naabrid peaksid oma hooned rajama min 4 m kaugusele ühisest krundi piirist. Või tuleb tagada tuleohutus ehituslike või muude vahenditega - siis  ei ole 8 m nõuet).

Kui üks naabritest soovib hooneid ehitada piirile lähemale, peab teine naabritest samavõrra piirist kaugenema, et 8 m nõue oleks tagatud (või ehitama ise oma hoonetele tulekindla seina)

Jälgida, et oleksid olemas arvamuse avaldaja nimi, allkiri, kuupäev ja millise krundi omanik ta on (aadress).

Kui aga on tegu detailplaneeringu alaga, tuleb arvestada planeeringus määratud hoonestusala/ehituskeeluala.

 

4. Joonistest esitada põhiplaan (millel lisaks mõõtudele ära näidata ka ruumide pind m² ja ruumide nimetused) vaated 4 küljest ja lõige koos materjalide nimetamisega ja mõõtudega. Vaadetele lisada ka viimistluse kirjeldus (näiteks: katus - punane plekk, seinad - roheline laudis jne).

 

5. Jooniste kirjanurkadesse kirjutada ehitatava objekti nimetus, aadress, joonise nimetus, joonise koostaja nimi ja allkiri, kuupäev, mõõtkava.

 

6. Lisad (soovitav oleks projekt illustreerida järgmiste lisadega):

6.1. Asukoha skeem (mõõduta, lähedalolevate asulate ja põhiteeede võrgu äranäitamisega M~1:50000)

6.2. Aerofoto krundist (võimalikult lähedalt, samas et jääks näha naaberhoonestuse ehitusjoon)

6.3. Fotod krundist, sellel olemas olevast hoonestusest ja ümbritsevast miljööst

Fotodele lisada info, millised on antud kinnistu hoone(te)st ja mis hoonega on tegu, millised ümbritsevast miljööst.

6.4. Geodeetiline alusplaan selle olemasolul (esitada nii dwg kui ka pdf formaadis)

6.5. Ehitisregistri väljavõte krundil asuvate ehitiste kohta. 

6.6. Katastriüksuse (maaüksuse) plaan (Maakatastri pitsatiga, omanikul on võimalik tellida katastriüksuse plaane ja piiriprotokolle aadressil anu.ruubel@maaamet.ee ja katastriüksuse andmete väljavõtet  raplamk@maaamet.ee). Näidised: katastriüksuse plaan, kaardi väljavõte.

6.7. Detailplaneeringu väljavõte (detailplaneeringu olemasolul) koos ehitusõiguse näitajate ja tehnovõrkudega.

6.8. Lisad nimetada ka sisukorras ning nummerdada vastavalt sisukorrale

 

7. Taotlus ehitamiseks:

7.1. Esitada „ehitusteatis" (blankett ww.ehr.ee).

(Valida tuleks „elamu ja seda teenindava abihoone", mitte „mitteelamu" blankett. Viimase puhul rakenduksid juba ehitise dokumenteerimise nõuded, mida elamu abihoone puhul ei nõuta).

7.2. Alates 04.04.2016 saab kõiki dokumente esitada otse elektroonselt läbi ehitisregistri (www.ehr.ee), kui ID kaardiga sisse logida.

 

8. Riigilõiv: Ehitusteatise eest ei ole riigilõivu vaja tasuda.

(Ülejäänud ehitiste riigilõivude suurused on toodud dokumendis „Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute riigilõivud").

 

9. Kooskõlastused: Kooskõlastuste lõplik vajadus täpsustub pärast esitatud dokumentatsiooni üle vaatamist

 

10. Projekti digitaalne esitamine (ehitisregistris):

(Projekti digitaalsel esitamisel juhinduda normdokumendist "Juhendmaterjal - ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mille võib leida www.ehr.ee märksõna "Teated" alt)

10.1. Dokumendid koondada pdf formaadis ühte faili (kui dokumentide koguarv ei ületa 20).

10.2. Projekt digiallkirjastada. Kui tegu on digiallkirjastamisega, lisada projektis nime juurde märge /allkirjastatud digitaalselt/

(digiallkirjastamisel märkida kindlasti nime juurde, kellega on tegu - omaniku, projekteerija, millisel aadressil naaberkrundi omaniku, asutuse vms. Viimasel juhul märkida ka allkirjastaja ametikoht vms).

 

11. Ehitusteatis kehtib 2 aastat

(Vastavalt Ehitusseadustiku § 37: Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates).

 

12. Väikeehitise valmimisel esitada „kasutusteatis" 10 päeva enne ehitise kasutuselevõttu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Märkus:

sisekliima tagamine – energia kasutamine hoone ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, vastavalt määruses sätestatud ventilatsiooni- ja ruumitemperatuuri nõuetele ning valgustamine vastavalt hoone tüüpilisele kasutusele;

Toimetaja: MERLE BELJÄEV