Hanked

Kohila Vallavalitsuse poolt korraldatavate hangete kohta, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihangete seaduses sätestatud lihthanke piirmäära (30 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ja teenuste puhul ja 60 000 eurot ilma km ehitustööde puhul) avaldatakse riigihangete seaduse kohaselt Riigihangete registris.

Teised avatud hanked on nähtavad alamlehel Hanketeated ja vallavara müügiga seotud info on kättesaadav alamlehel Vallavara müük. Aegunud hanked on nähtavad alamlehel Hangete arhiiv.

Kohila Vallavalitsuse 18.05.2018 korralduse nr 126 „Kohila valla hankekord" § 4 lõike 1 kohaselt käsitletakse hankeplaanina volikogu kinnitatud investeeringute kava. Investeerinute kava kinnitatakse valla eelarve koosseisus.