4.11.19

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine / Detailplaneeringute osaline kehtetuks tunnistamine

Kohila Vallavolikogu 29. oktoober 2019 otsusega nr 40 tunnistati osaliselt kehtetuks Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneering. Kohila Vallavalitsuse 28. september 2015 korraldusega nr 267 on kehtestatud Masti külas Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneering. Detailplaneering nägi ette nelja uue elamumaa, transpordimaa ja maatulundusmaa moodustamise ja ehitusõiguse määramise nelja üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks elamumaa ja maatulundusmaa jagamise teel üldplaneeringuga ette nähtud väikeelamute alal.

Planeeringualal asub käesoleval ajal 1 hoonestatud üksikelamu krunt, 3 hoonestamata elamumaa sihtotstarbega kinnistut, 1 transpordimaa sihtotstarbega kinnistu ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu.

Aardle katastriüksuse (katastritunnus 31701:001:1037) omanik esitas Kohila vallavalitsusele avalduse tunnistada osaliselt kehtetuks Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneeringu Aardle katastriüksuse (planeeritud krunt nr 6) osas, kuna kinnistu omanik ei soovi kasutada ehitusõiguseta maad. Aardle kinnistu on küll kehtestatud detailplaneeringu alas, kuid jäi endise katastrijärgse sihtotstarbega maatulundusmaaks.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule asub planeeritav ala väikeelemute maal ning planeeritud tiheasustusalal. Aardle kinnistu suurus on 10210 m2, mis vastab üldplaneeringuga määratud hoonestustingimustele. Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada ja laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning kui üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega Aardle katastriüksuse osas on jätkuvalt tagatud detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine ülejäänud planeeringu ulatuses.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 40, 29. oktoober 2019

Lisa 1_kehtetuks tunnistamise ala

Aardel ja Haasa kinnistute planeeringumaterjalid: Link: http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202013/004%2013%20Masti%20AARDLE/

 

Kohila Vallavalitsus teatab, et Kohila Vallavolikogu 27. august 2019 otsusega nr 34 tunnistati osaliselt kehtetuks Uus-Neeme ja Neeme kinnistute detailplaneering.

Kohila Vallavolikogu 27. veebruar 2007 otsusega nr 126 on kehtestatud Loone ja Urge külas Uus-Neeme ja Neeme kinnistute detailplaneering. Detailplaneering nägi ette 19 ridaelamumaa, 12 paariselamumaa, 34 üksikelamumaa, viie ärimaa ning piirkonda teenindavate maade moodustamise hoonestamata maatulundusmaa jagamise teel üldplaneeringuga ette nähtud väikeelamute alale.

Planeeringualal asub käesoleval ajal 3 hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut: Uus-Neeme (katastritunnus 31701:004:1171; maatulundusmaa 100%; pindala 30026 m²), Neeme (katastritunnus 31701:004:1230; maatulundusmaa 100%; pindala 111603 m²) ja Taga-Neeme (katastritunnus 31701:004:1172; maatulundusmaa 100%; pindala 96287 m²). 

Viru Vara Kinnisvara OÜ (registrikood 11012621) juhatuse liige esitas 07. juuni 2019 Kohila Vallavalitsusele avalduse tunnistada osaliselt kehtetuks Uus-Neeme ja Neeme kinnistute detailplaneering planeeritud maaüksusute Pos 27 (2251 m2), Pos 60 (1520 m2), Pos 61 (1535 m2), Pos 64 (1540 m2) ja Pos 65 (1563 m2) osas. 

Eelnimetatud planeeritud maaüksuste osas soovitakse detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Elluviimisest loobumise põhjuseks on avaliku raudtee taristu ja teenindamisrajatiste ehitamiseks vajaliku maa riigile võõrandamine riigihalduse ministri 14.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/43 kehtestatud Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" alusel. 

Planeerimisseaduse § 140 lõige 1 punkt 2 sätestab, et detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava maaüksuse omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Edasisest elluviimisest loobumine tähendab, et selles planeeringu osas ei soovita ehitusprojekti koostada ega edaspidi ehitada. 

Uus-Neeme ja Neeme kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega Pos 27, Pos 60, Pos 61, Pos 64 ja Pos 65 maaüksuste osas on detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine ülejäänud ulatuses jätkuvalt tagatud.

Kohila Vallavalitsus teatab, et Kohila Vallavolikogu 26. märts 2019. a otsusega nr 12 tunnistati osaliselt kehtetuks Kohila valla Urge küla Käänu III kinnistu detailplaneering.

Kohila Vallavolikogu 27. detsember 2006. a otsusega nr 113 on kehtestatud Urge külas Käänu III kinnistu detailplaneering. Detailplaneering nägi ette 17 üksikelamu, kahe paariselamu ja ühe ridaelamukrundi ning piirkonda teenindavateks maade moodustamist hoonestamata maatulundusmaa jagamise teel üldplaneeringuga ette nähtud väikeelamute alale. 

Mesika Kinnisvara OÜ (registrikood 11340259) juhatuse liige esitas 19. veebruaril 2019. a Kohila Vallavalitsusele avalduse tunnistada osaliselt kehtetuks Käänu III kinnistu detailplaneering Mesikametsa, Mesika tn 22, Mesika tn 24 ja Mesika tn 26 kinnistute ning osaliselt Mesika tänava kinnistu osas.

Eelnimetatud kinnistute osas soovitakse detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Elluviimisest loobumise põhjuseks on avaliku raudtee taristu ja teenindamisrajatiste ehitamiseks vajaliku maa riigile võõrandamine riigihalduse ministri 14.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/43 kehtestatud Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" alusel.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 1 punkt 2 sätestab, et detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava maaüksuse omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Käänu III kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega Mesikametsa, Mesika tn 22, Mesika tn 24 ja Mesika tn 26 kinnistute ning osaliselt Mesika tänava kinnistu osas on detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine ülejäänud ulatuses jätkuvalt tagatud.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 12, 26. märts 2019

Lisa 1_kehtetuks tunnistamise skeem

 

Kohila Vallavolikogu 28. august 2018. a otsusega nr 25 tunnistati kehtetuks Rabivere külas Uus-Kumla kinnistu detailplaneering

Kohila Vallavolikogu 28. detsember 2010. a otsusega nr 34 on kehtestatud Rabivere külas Uus-Kumla kinnistu detailplaneering. Detailplaneering nägi ette kaheksa uue maatulundusmaa kinnistu moodustamine ja seitsme uue õueala moodustamine hoonestamata maatulundusmaa jagamisel teel üldplaneeringuga ette nähtud hajaasustuse alale Rabivere maastikukaitseala naabruses.

Planeeritaval ala asub käesoleval ajal Uus-Kumla katastriüksus (katastritunnus 31701:006:0420, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 33 ha ).

Uus-Kumla kinnistu omanikud esitasid 14.06.2018 Kohila Vallavalitusele avalduse Uus-Kumla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi nimetatud detailplaneeringut realiseerida.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktile 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Vastavalt Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna selgitustele on planeeringute elluviimine planeerimisseaduse § 6 punkti 11 kohaselt tegevus, mille eesmärgiks on planeeringus sätestatu realiseerimine ning planeeringulistest nõuetest kinnipidamise tagamine, mis on eelkõige avaliku võimu asutuse ülesanne. Planeeringut ei ole võimalik lõplikult realiseerida ehk lõpuni ellu viia, sest planeeringulised tingimused kehtivad igal ajahetkel iga ehituse kohta. Detailplaneeringu elluviimine on pidev tegevus, mis kestab senikaua, kui detailplaneering eksisteerib. Seega on elluviimine väga lai mõiste: edasisest elluviimisest loobumine tähendab, et selle planeeringu järgi ei soovita ehitusprojekti koostada ega edaspidi ehitada. Elluviimisest loobumine tähendab, et detailplaneeringus sätestatud nõudeid ei soovita enam järgida.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsus

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS