Keskkonnamõju hindamine

Rapla maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga.

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus oma 12.04.2012 korraldusega nr 173ning koostamise aluseks on „Planeerimisseadus". Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Rapla Maavalitsus (Tallinna mnt 14, Rapla, 79513) ning selle kehtestajaks Rapla maavanem. Planeeringu koostajaks ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

2.-30. septembrini 2013 toimub maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ning võrreldavate trassialternatiivide avalik väljapanek. Materjalid on digitaalselt kättesaadavad aadressil www.railbaltic.info ning paberversiooniga on võimalik tutvuda tööajal maavalitsuses ja trassialternatiivide asukohtadesse jäävates kohalikes omavalitsustes.

Planeeringu lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate, mida kujutab endast planeeritav trassikoridor ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. Sarnaselt on KSH programm alusdokumendiks KSH edasisel läbiviimisel,  kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida.Dokumentidele on lisatud tugiplaan trassikoridori variantidega, mille analüüs ja võrdlemine algab oktoobris.

Ettepanekuid lähteseisukohtade ja KSH programmi täiendamiseks saab esitada Rapla Maavalitsuse postiaadressil ning e-posti aadressidel info(at)railbaltic.info ja  info(at)rapla.maavalitsus.ee.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:

  1. Kohila ja Juuru valdade ühine avalik arutelu toimub 07.10.2013 kell 13.00 (asukoht Kohila Koolituskeskus (Tohisoo mõis) - Viljandi mnt 37, Kohila)
  2. Rapla valla ja maakonna ühine avalik arutelu toimub 07.10.2013 kell 18.00 (asukoht Rapla Maavalitsus - Tallinna mnt 14, Rapla)
  3. Kehtna ja Järvakandi valdade ühine avalik arutelu toimub 08.10.2013 kell 18.00 (asukoht Kehtna Põhikooli II korruse saal - Staadioni 16, Kehtna)
  4. Raikküla ja Märjamaa valdade ühine avalik arutelu toimub 09.102013 kell 18.00 (asukoht Raikküla Vallamaja volikogu saal - Tamme küla)

Info Veiko Rakaselg  telefon 484 1141