Koostatav üldplaneering

Kohila valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamine

Kohila Vallavalitsus teatab koostatava Kohila valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Kohila Vallavalitsusel koostöös konsultandiga Skepast&Puhkim OÜ on valminud kogu Kohila valla territooriumi hõlmava üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu.

Kohila valla üldplaneering ja KSH on algatatud Kohila Vallavolikogu 27. märts 2018. a otsusega nr 11. Aktiivne töö üldplaneeringu koostamisel algas 2018. aasta teises pooles. Planeeritavaks alaks on kogu Kohila valla haldusterritoorium, planeeringuala piiriks on Kohila valla halduspiir.

Üldplaneering sõnastab Kohila valla ruumilise arengu vajadused, mis lähtuvad kohalike väärtuste säilitamise, looduslähedase elukeskkonna ja mitmekülgse ettevõtluskeskkonna loomise ning jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest. Üldplaneering loob võimalused uute tegevuste kavandamiseks, säilitades samaaegselt olemasolevad väärtused. Peamiseks märksõnaks ruumilise arengu suunamisel on „tihendamine". See tähendab juba hoonestatud alade tihendamist nende alade sees ning uushoonestusalade loomist peamiselt maakonnaplaneeringuga soositud Kohila-Prillimäe linnalise asustusega piirkonnas. Täiendav tootmine suunatakse samuti juba välja kujunenud tootmispiirkondadesse. Hajaasustuses toetab üldplaneering hajusalt elamise põhimõtte säilimist.  

Eelnõude avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13. aprill - 12. mai 2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vallavalitsus@kohila.ee või postiga aadressile Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804 Kohila vald, Raplamaa.

Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda Kohila raamatukogus ning Hageri Rahvamajas asutuste lahtiolekuaegadel. Võimalikust eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel vallavalitsus@kohila.ee või telefonitsi: Kohila raamatukogu 55515197, Hageri raamarukogu 4836114.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalike arutelude toimumisest teavitatakse Kohila valla kodulehel, sotsiaalmeediakanalites ning kirja teel arvamusi esitanud isikutele pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Küsimused ja täiendav info: Sille Rõõmus, sille.roomus@kohila.ee, 4894870.

 

Kohila valla üldplaneeringu eelnõu:

Seletuskiri

KSH aruanne

Kaart 1_Maakasutus

Kaart 2_Väärtuse ja piirangud

Kaart 3_Tehniline taristu

Üldplaneeringu kaardiga on võimalik tutvuda ka veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS rakenduse abil: https://gis.skpk.ee/portal/apps/webappviewer/index.htmlid=cdb3adef69094be0a2ac79548e0aec30

Lisa 1_Juhtotstarvete,sihtotstarvete tabel

Lisa 4_Ülevaade Kohila vallast

Lisa 3_Kohila valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Lisa 5_Analüüs Kohila valla üldplaneeringule

Lisa 6_Rohevõrgustiku analüüs

Lisa 6/1_Rohevõrgustiku analüüsi skeemikaart

Lisa 7_Mürahinnang

Lisa 7/1_Mürahinnang olemasolev olukord

Lisa 7/2_Mürahinnang perspektiivne