Maareformi statistika:

Maareformi statistika:

Raplamaa Kohila valla maareformi tulemused 2020. aastal

31.12.2020.a seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 8321 katastriüksust pindalaga 23011,10 ha, omavalitsuse maafondist, mis on  23 012 ha.

Sellest 2020.a registreeriti 42 katastriüksust pindalaga 177 ha.

Kõlvikute lõikes on haritavat maad 6252,2 ha, looduslikku  rohumaad 1383,3 ha, metsamaad 11665,1 ha, õuemaad 999,6 ha ja muud maad 2710,9 ha.

Maa sihtotstarvete lõikes on elamumaa katastriüksusi 5202, ärimaid 59, tootmismaa katastriüksusi 206, veekogude maa katastriüksusi 8, transpordimaa katastriüksusi 643, jäätmehoidla maa katastriüksusi 7, riigikaitsemaa sihtotstarbega  2 katastriüksust,  kaitsealuse maa sihtotstarbega 1, maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusi 1903, sihtotstarbeta maad 84, mäetööstusmaa  sihtotstarbega 7,  turbatööstusmaa sihtotstarbega 1  ja sotsiaalmaa sihtotstarbega 198 katastriüksust.

Katastrisse kandmata on veel 0,9 ha maad.

Registreeritud maa jaotub:

Tagastatav maa

31.12.2020.a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga  8114,30 ha, s.o 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Ostueesõigusega erastatav maa

31.12.2020.a seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 4 307,30 ha s.o 18,7 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Enampakkumisega erastatav maa

31.12.2020.a seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 40,0 ha, s.o 0,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.

Vaba põllumajandusmaa erastamine

31.12.2020.a seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 1 049,10 ha, s.o 4,6 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Vaba metsamaa erastamine

31.12.2020.a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 746,9 ha, s.o 3,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.

Munitsipaalmaa

31.12.2020.a seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 630,5 ha, s.o 2,7 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sotsiaalmaa sihtotstarbega on nendest 348,5 ha maad, transpordimaa sihtotstarbega on 458 ha maad.

Riigimaa

31.12.2020.a seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 8093,10 ha, s.o 35,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.

Valla munitsipaalmaade asukohta vt kaardirakendusest EVALD