Maareformi statistika:

Raplamaa Kohila valla maareformi tulemused 2019. aastal

31.12.2019.a seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 8144 katastriüksust pindalaga 22968,80 ha, mis moodustab 99,8 % omavalitsuse maafondist, mis on  23 011 ha.

Sellest 2019.a registreeriti 87 katastriüksust pindalaga 95,2 ha.

Kõlvikute lõikes on haritavat maad 6250,2 ha, looduslikku  rohumaad 1375,1 ha, metsamaad 11672,1 ha, õuemaad 997,3 ha ja muud maad 2674,1 ha.

Maa sihtotstarvete lõikes on elamumaa katastriüksusi 5194, ärimaid 59, tootmismaa katastriüksusi 206, veekogude maa katastriüksusi 7, transpordimaa katastriüksusi 617, jäätmehoidla maa katastriüksusi 7, riigikaitsemaa sihtotstarbega  2 katastriüksust,  kaitsealuse maa sihtotstarbega 1, maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusi 1846, sihtotstarbeta maad 5, mäetööstusmaa  sihtotstarbega 7,  turbatööstusmaa sihtotstarbega 1  ja sotsiaalmaa sihtotstarbega 190 katastriüksust.

Katastrisse kandmata on veel 42,2 ha maad.

Registreeritud maa jaotub:

Tagastatav maa

31.12.2019.a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga  8114,30 ha, s.o 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Ostueesõigusega erastatav maa

31.12.2019.a seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 4 307,10 ha s.o 18,7 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast  registreeriti 2018. aastal 3,2 ha.

Enampakkumisega erastatav maa

31.12.2019.a seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 40,0 ha, s.o 0,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.

Vaba põllumajandusmaa erastamine

31.12.2019.a seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 1 049,10 ha, s.o 4,6 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Vaba metsamaa erastamine

31.12.2019.a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 746,9 ha, s.o 3,2 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast  registreeriti 2018. aastal 7,0 ha.

Munitsipaalmaa

31.12.2019.a seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 619,6 ha, s.o 2,7 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest  maast  registreeriti 2019. aastal 0,8 ha. Sotsiaalmaa sihtotstarbega on nendest 338,9 ha maad.

Riigimaa

31.12.2019.a seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 8091,80 ha, s.o 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast registreeriti 2019. aastal 11,8 ha.

Valla munitsipaalmaade asukohta vt kaardirakendusest EVALD