PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

11.03.21
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Kohila Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku  § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil vallavalitsus@kohila.ee.
 
LUHA TN 15, KOHILA ALEV

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis, Luha tn 15 kinnistule.

Kohila vallavalitsusele esitati läbi ehitisregistri Kohila alevis, Luha tn 15 (katastritunnus 31801:030:0038, pindala 1502 m2, sihtotstarve 100 % elamumaa) kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/00882. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. september 2009. a otsusega nr 30 kehtestatud „Luha kvartali detailplaneering".

Juhindudes ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punktidest 2 ja 4 ning esitatud taotlusest soovitatakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringu järgselt moodustatud Luha tn 15 kinnistul detailplaneeringus käistletud hoonestusala ning ehitise arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi, et püstitada 4 kraadise kaldkatusega abihoone osaliselt lubatud hoonestusalast väljapoole. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 10.03-23.03.2021. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

 
LEHMA, PAHKLA KÜLA

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Lehma kinnistule (katastritunnus 31701:003:0122) uue tahesõnnikuhoidla ja lauda püstitamiseks. Osaühing Oruvälja kavandab laiendada Pahkla külas olemasolevat lihaveisefarmi, rajades olemasolevate ehitiste asemele uued kaasaegsed, nõuetele vastavad ehitised. Arvestades esitatud taotlust ning asjaolu, et laiendatavas farmis peetakse all 400 veise, ei ole vajalik keskkonnamõju eelhinnangu koostamine ega keskkonnakompleksluba taotlemine.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 02.11-16.11.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.
 
 
Kavandatavate tahesõnnikuhoidla ja veiselauda ligikaudne asukoht (markeeritud kollasega). Allikas: Maa-ameti fotoladu
 

ARUVÄLJA, AESPA ALEVIK

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Aespa alevikus Aruvälja kinnistule (katastritunnus 31701:001:0223) detailplaneeringus käsitletud planeeritavate üksikelamute teenindamiseks vajalike ehitiste asukoha, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste ning hoonestusalade täpsustamiseks.

Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 25. mai 2010. a otsusega nr 11 kehtestatud Aruvälja kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi lahendust, andes võimaluse planeeringuala liita piirkonda rajatava ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga, täpsustatakse asjakohasel juhul hoonete detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi ning muudetakse kinnistu hoonestusala, suurendades planeeringus käsitletud kruntide POS nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ja 10 hoonestusala 10% ulatuses. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 02.11-16.11.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

"Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu täpsustamiseks" korralduse eelnõu

Lisa 2-skeem

Alal kehtiva Aruvälja kinnistu detailplaneeringuga on võimalik tutvuda: 

http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202005/020%2005%20Vilivere%20ARUV%C4LJA/ 

 
 
SUVILA tee 27, AESPA ALEVIK

Kohila vallavalitsus teavitab Teid avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Aespa alevikus, Suvila tee 27 kinnistule.

Kohila vallavalitsusele esitati läbi ehitisregistri Aespa alevikus, Suvila tee 27 (katastritunnus 31701:001:0513, pindala 40667 m2, sihtotstarve 100 % ühiskondlike ehitiste maa) kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/07853. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. jaanuari 2013 otsusega nr 1 kehtestatud „Vilivere piirkonna külakeskuse detailplaneering".

Juhindudes ehitusseadustiku (EhS) § 27 lõike 4 punktidest 1 ja 2 ning esitatud taotlusest soovitatakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoone kasutamise otstarvet ja hoonestusala tingimusi. Arvestades eelnevat, alal kehtivat detailplaneeringut ning esitatud projekteerimistingimuste taotlust täpsustatakse projekteerimistingimustega külakeskuse kasutamise otstarvet, milleks on lasteaed ja külakeskus ning muudetakse kinnistu hoonestusala tingimusi, suurendades hoonestusala 10 % ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on 26.08.2020 kuni 08.09.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

„Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu täpsustamiseks" korralduse eelnõu

Lisa 2_skeem

Alal kehtiva Vilivere piirkonna külakeskuse detailplaneeringuga on võimalik tutvuda: http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202011/003%2011%20Aespa%20KULAKESKUS/

 
 
MESIKA tn 6, URGE KÜLA

Kohila vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Urge külas, Mesika tn 6 kinnistule.

Kohila vallavalitsusele esitati 02. veebruaril 2020 läbi ehitisregistri Mesika tn 6 (katastritunnus 31701:002:0278, pindala 1756 m2, sihtotstarve 100 % elamumaa) kinnistule projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01600. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 27. detsembri 2006 otsusega nr 113 kehtestatud „Käänu III kinnistu detailplaneering".

Juhindudes EhS § 27 lõike 4 punktist 4 ja esitatud taotlusest, soovitakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringu järgselt moodustatud Mesika tn 6 (POS 6) kinnistu detailplaneeringus käsitletud hoone ehituslikke tingimusi. Taotluses soovitakse muuta detailplaneeringus määratud projekteeritava elamu tuleohutusklassi. Vastavalt detailplaneeringule on Mesika tn 6 kinnistule lubatud püstitada üksikelamu, mis peab vastama tuleohutusklassile TP2. Arvestades siseministri 07.04.2017 määrust „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" võib üksikelamu tuleohutusklass olla ka TP3.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 01.04.2020 kuni 14.04.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

"Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine" korralduse eelnõu

Alal kehtiva Käänu III kinnistu detailplaneeringuga on võimalik tutvuda: http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202006/007_06_Urge_K%C4%C4NU_III/

 
 
RISTIKU tn 8 ja RISTIKU tn 6, PUKAMÄE KÜLA

Kohila vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Pukamäe külas, Ristiku tn 32 ja Ristiku tn 34 kinnistutele.

Kohila vallavalitsusele esitati läbi ehitisregistri Pukamäe külas, Ristiku tn 8 (katastritunnus 31701:004:0241, pindala, 2013 m2, sihtotstarve 100 % elamumaa) ja Ristiku tn 6 (katastritunnus 31701:004:0238, pindala 2006 m2, sihtotstarve 100 % elamumaa) kinnistutele projekteerimistingimuste taotlused nr 2011002/02731 ja nr 2011002/02998. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 30. jaanuar 2007 otsusega nr 121 kehtestatud „Männi kinnistu detailplaneering".

Juhindudes EhS § 27 lõike 4 punktist 1 ja esitatud taotlusest, soovitakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringu järgselt moodustatud Ristiku tn 8 ja 6 kinnistute detailplaneeringus käsitletud hoone kasutamise otstarvet. Vastavalt detailplaneeringule on Ristiku tn 8 ja 6 kinnistutele lubatud püstitada paariselamu. Taotlusega soovitakse antud kinnistutele püstitada paariselamu asemel üksikelamu.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 4 esitab Kohila vallavalitsus eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle õigusi ja huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 01.04.2020 kuni 14.04.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

"Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine" korralduse eelnõu

Alal kehtiva Männi kinnistu detailplaneeringuga on võimalik tutvuda: http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202006/011%2006%20Lohu%20M%C4NNI/

 
 
RISTIKU tn 32 ja RISTIKU tn 34, PUKAMÄE KÜLA

Kohila vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Pukamäe külas, Ristiku tn 32 ja Ristiku tn 34 kinnistutele.

Kohila vallavalitsusele esitati 14. november 2019 läbi ehitisregistri Pukamäe külas, Ristiku tn 32 ja Ristiku tn 34 kinnistutele projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/10987. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 30. jaanuar 2007 otsusega nr 121 kehtestatud „Männi kinnistu detailplaneering".

Juhindudes ehitusseadustikust ja esitatud taotlusest, soovitakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringu järgselt moodustatud Ristiku tn 32 ja 34 kinnistute detailplaneeringus käsitletud hoonestusala ja ehitise arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 4 esitab Kohila vallavalitsus eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle õigusi ja huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 29.01.2020 kuni 11.02.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

"Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine" korralduse eelnõu

Lisa 2_skeemid

 
 
KIRIKU TEE 4, URGE KÜLA

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Urge külas Kiriku tee 4 kinnistule (katastritunnus 31701:002:0193) planeeritava hoone kasutamise otstarbe ning kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu täpsustamiseks. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 28. märts 2006. a otsusega nr 48 kehtestatud Kiriku kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse elamu kasutusotstarvet, milleks on korterelamu ning muudetakse krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu 80 % elamumaa ja 20 % ärimaa.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 09.10.2019 kuni 18.10.2019. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

„Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimitingimuste kinnitamine" korralduse eelnõu

Planeeritava äri- ja korterelamu eskiisprojekt

 

LUHA PÕIK 3, KOHILA ALEV

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis Luha põik 3 kinnistule (katastritunnus31801:030:0024) projekteeritava hoone katusekalde muutmiseks. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. september 2009. a otsusega nr 30 kehtestatud Luha kvartali detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 09.10.2019 kuni 18.10.2019. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

„Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimitingimuste kinnitamine" korralduse eelnõu

 
 
LUHA PÕIK 2, KOHILA ALEV

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis Luha põik 2 (katastritunnus 31801:030:0029) kinnistule projekteeritava hoone katusekalde muutmiseks. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. september 2009 otsusega nr 30 kehtestatud Luha kvartali detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 08.08.2018 kuni 17.08.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu

 

SÕERU, PIHALI KÜLA

Kohila Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Pihali küla Sõeru kinnistu (katastritunnus 31701:006:0188) hoonestusala suurendamiseks.

Kohila Vallavolikogu kehtestas 25.05.2010 otsusega nr 13 Sõeru ja Vanakubja kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringu, millega nähti ette planeeritaval alal 4 uue katastriüksuse moodustamine olemasolevate maatulundusmaade jagamise teel ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava ala suurus oli ligikaudu 41 hektarit. Planeeritud ala koosneb 6 katastriüksusest: Sõerumetsa, Metsavahi, Sõeru, Sõeru, Vanakubja ja Sõerumõisa. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on planeering ellu viidud osaliselt, kõiki planeeringukohaseid katastriüksusi ei ole moodustatud.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sõeru ja Vanakubja kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringu järgselt moodustatud Sõeru kinnistu detailplaneeringus käsitletud hoonestusala.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 08.08.2018 kuni 21.08.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu

 

 

 

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS