PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

7.08.18
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Kohila Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku  § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil vallavalitsus@kohila.ee.
 
LUHA PÕIK 2, KOHILA ALEV

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis Luha põik 2 (katastritunnus 31801:030:0029) kinnistule projekteeritava hoone katusekalde muutmiseks. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. september 2009 otsusega nr 30 kehtestatud Luha kvartali detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 08.08.2018 kuni 17.08.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu

 

SÕERU, PIHALI KÜLA

Kohila Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Pihali küla Sõeru kinnistu (katastritunnus 31701:006:0188) hoonestusala suurendamiseks.

Kohila Vallavolikogu kehtestas 25.05.2010 otsusega nr 13 Sõeru ja Vanakubja kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringu, millega nähti ette planeeritaval alal 4 uue katastriüksuse moodustamine olemasolevate maatulundusmaade jagamise teel ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava ala suurus oli ligikaudu 41 hektarit. Planeeritud ala koosneb 6 katastriüksusest: Sõerumetsa, Metsavahi, Sõeru, Sõeru, Vanakubja ja Sõerumõisa. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on planeering ellu viidud osaliselt, kõiki planeeringukohaseid katastriüksusi ei ole moodustatud.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sõeru ja Vanakubja kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringu järgselt moodustatud Sõeru kinnistu detailplaneeringus käsitletud hoonestusala.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 08.08.2018 kuni 21.08.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu

 

 

 

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS