Puurkaevu rajamine

Puurkaevu rajamine

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid (https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001) on kehtestatud keskkonnaministri 09.07.2015 määrusega nr 43

1. Puurkaevu rajamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks (lisa 1). Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja väljastab korralduse puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks.

2. Kooskõlastatud asukohale tellitakse hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu projekt, mis esitatakse vallavalitsusele. Nimekiri tegevusluba omavatest isikutest on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: (http://www.envir.ee/sites/default/files/hudrogeoloogiliste_tegevuslubade_omanikud_20150903.pdf)

3. Vallavalitsus edastab esitatud puurkaevu rajamise taotluse (lisa 2) ja puurkaevu projekti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

4. Vallavalitsusele esitatakse ehitusloa taotlus (vt Ehitisregister https://www.mkm.ee/et/ehitisregister ) puurkaevu rajamiseks ning tasutakse riigilõiv taotluse läbivaatamise eest 30 eurot vastavalt riigilõivuseadus § 3312 Kohila Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE191010802003808002 SEBpank, või arveldusarvele nr EE552200001120222327 Swedbank, selgitusse märgitakse puurkaevu asukoha aadress.

Vallavalitsus väljastab ehitusloa Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud puurkaevu projektile.

5. Vallavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel puurib vastavat tegevusluba omav isik puurkaevu ning korraldab selle kandmise keskkonnaregistrisse.

6. Vallavalitsusele esitatakse kasutusloa taotlus (vt Ehitisregister, https://www.mkm.ee/et/ehitisregister ) puurkaevu kasutusele võtmiseks ning tasutakse riigilõiv taotluse läbivaatamise eest 30 eurot vastavalt riigilõivuseadus  § 331Kohila Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE191010802003808002 SEBpank, või arveldusarvele nr EE552200001120222327 Swedbank, selgitusse märgitakse puurkaevu asukoha aadress.

Juhul, kui puurkaev asub alal, kuhu Kohila Vallavolikogu 15.07.2008. a määrusega nr 16 kinnitatud „Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018" kohaselt nähakse ette ühisveevarustussüsteemi välja ehitamine, väljastab vallavalitsus kasutusloa viieks aastaks.