Reoveekäitlus

Reoveepuhasti projekteerimisel hajaasustusega piirkonda tuleb lähtuda järgnevatest õigusaktidest:

Veeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015005

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013

Reoveepuhasti, jõudlusega alla 5 m3 ööpäevas, rajamiseks esitatakse vallavalitsusele ehitusteatis (vt Ehitisregister, https://www.mkm.ee/et/ehitisregister) ja ehitusprojekt.

Reoveepuhasti kasutusele võtmiseks esitatakse vallavalitsusele kasutusloa taotlus (vt Ehitisregister, https://www.mkm.ee/et/ehitisregister)  ning tasutakse riigilõiv taotluse läbivaatamise eest 30 eurot vastavalt riigilõivuseadus  § 331Kohila Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE191010802003808002 SEBpank, või arveldusarvele nr EE552200001120222327 Swedbank, selgitusse märgitakse reoveepuhasti asukoha aadress.

Põhjaveekaitstuse kaart: http://www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf

Kogumismahutite tühjendamist vt: http://www.kohilamaja.ee/

Kohila valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri