Sotsiaaltoetused

Kohila valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi ja riigieelarvest makstavat toimetulekutoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Kohila vald ja kes ka reaalselt Kohila vallas elab.

Sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist reguleerib Kohila Vallavolikogu määrus nr 1, 30.01.2018. Kohila vallas makstakse abivajavatele peredele erinevaid toetusi – koolitarvete- ja –lõuna toetust, lasteaia kohamaksu- ja toidurahatoetust, huvialaringide toetust, ravimi- ja abivahendite toetust ning muid erinevaid ühekordsed toetusi.

Sissetulekute suurust ei arvestata sünnitoetuse ja kooliminekutoetuse maksmisel.

Lapse sünnitoetuse maksmisest
Lapse sünnitoetuse suurus Kohila vallas on 400 eurot, mida makstakse välja kolmes osas. Toetust makstakse lapse sündi registreerivale lapsevanemale, kui vähemalt ühe lapsevanema elukoht oli lapse sünnile eelneva aasta 31.detsembril Rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas ja mõlema lapsevanema (v.a üksikvanem) elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas.

Lapse sünnitoetuse taotlemise vormi saate vallavalitsuse infolauast, taotluse elektroonilise vormi leiate läbi portaali eesti.ee

Koolimineku toetuse maksmisest
Koolimineku toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Kohila valla elanikeregistris olevale 1. klassi mineva lapse vanemale. Toetus määratakse pärast õpilaste nimekirjade kinnitamist. Kohila Gümnaasiumisse minevate laste vanemad saavad avalduse blanketi 1. septembril klassijuhatajalt. Toetuse suurus on 100 eurot.

Täiendav info: sotsiaalnõunik Väino Maasalu, tel 4894788,

sotsiaaltööspetsialist Maris Uutma, tel 4894789, 55527661.

 

Hooldajatoetuse piirmäärade kinnitamine

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord