Sünni registreerimine

Vastuvõtuajad

T-9-12

N 13-17

info: tel 489 4760, mob 5556 0082  ja vallavalitsus(at)kohila.ee

Sünni registeerimine

Vastuvõtuajad

T-9-12

N 13-17

info: tel 48 94760, mob 5556 0082  ja vallavalitsus(at)kohila.ee

Väljaspool vastuvõtuaega on sündi võimalik registreerida kokkuleppel. ametnikuga.

 Lisaks on sündi võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, Tallinn)


Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Soovitame sünni registreerimiseks kasuta e-teenust www.rahvastikuregister.ee.

Kui varem pidid e-teenuse kaudu sünni registreerimiseks olema lapse vanemad abielus, siis nüüd enam ei pea. Uue võimalusena on loodud e-teenus ka mitte abielus olevatele lapsevanematele.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud 

Kohila valla sünnitoetuse taotlemine 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord  § 9.  Sünnitoetus

  (1) Toetust määratakse lapse sündi registreerivale lapsevanemale, kui vähemalt ühe lapsevanema elukoht oli lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembril rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas ja mõlema lapsevanema (v.a üksikvanem) elukoht sünni registreerimise hetkel on rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas. Üksikvanemaks loetakse lapsevanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem.

  (2) Sünnitoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast lapse sünni registreerimist.

  (3) Sünnitoetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse suuruses.

  (4) Sünnitoetus makstakse kolmes osas:
  1) 50% pärast lapse sünni registreerimist;
  2) 25% pärast lapse 1,5 aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Kohila valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse 1,5 aastaseks saamiseni;
  3) 25% pärast lapse 3 aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Kohila valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse 3 aastaseks saamiseni.

Hetkel kehtiv sünnitoetuse määr on 400 eurot.

Perehüvitiste taotlemine     

 

Surma registreerimine

1. juulist 2019 pole lahkunu lähedasel enam tarvis surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.

Kohila valla matusetoetuse taotlemine 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord § 15.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Rahvastikuregistri andmetel Kohila valla elaniku surma korral tema matuse korraldamiseks.

  (2) Matusetoetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus ja surmatõend.

  (3) Matusetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

  (4) Matusetoetust makstakse isiku surmakuupäeval kehtinud matusetoetuse suuruses.

Hetkel kehtiv matusetoetuse määr on 250 eurot.

Info perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute kohta Eestis:

Perekonnaseisutoimingud (sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine ning perekonnaseisuandmete muutmine)

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Elukohatoimingud

Nime muutmisega seotud toimingud

Korduvad tõendid

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel  

Arhiivsete dokumentide väljastamine