Sünni registreerimine

Kohila vallas saab lapse sündi registreerida Kohila vallavalitsuses (Vabaduse 1, Kohila) E-N 8-17, R 8-15, lõuna kell 12-13, info: tel 48 94760 ja vallavalitsus(at)kohila.ee

Lapse sünni registreerimiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohane avaldus.

Lapse sünni registreerimiseks on vaja kaasa võtta:

  • ID-kaart või pass;
  • meditsiiniline sünnitõend lapse sünni kohta;
  • teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta (kui vanemad on abielus ja sündi tuleb registreerima ainult üks abikaasadest).

Seadusest tulenevatel juhtudel on õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente (näit vanemate abieludokument).

Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Lapsevanemad, kes ei ole omavahel abielus peavad mõlemad isiklikult kohale tulema või esitama isaduse omaksvõtuks ettenähtud avalduse ja nõusoleku notariaalselt tõestatud vormis. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik. Kui on alust arvata, et avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, võib avalduse esitada naise raseduse ajal.

Lapse emaga abielus oleva mehe andmeid ei kanta isa andmetena rahvastikuregistrisse üksnes juhul, kui abikaasad on selle kohta esitanud perekonnaseisuasutusele ühise avalduse vastavalt perekonnaseaduse §-le 85. Ühise avalduse võib esitada isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt kinnitatuna. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik.

Olulisemad muudatused sünni registreerimisel alates 1. juulist 2010:

  • Sünnitunnistusi enam ei väljastata, vaid nende asemel on sünnitõendid. Lisaks nimetusele muutub ka dokumendi vorm.
  • Sünni registreerimiseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku avalduse.
  • Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.
  • Sünni registreerimisel tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
  • Vanemad, kellel on täna lapse suhtes vanemlikud õigused, saavad 01.07 automaatselt ühise hooldusõiguse lapse suhtes. Muudatusi hooldusõigustes teeb kohus.
  • Surnult sündinud lapse sündi enam ei registreerita.

Alus: Perekonnaseadus ja Perekonnaseisutoimingute seadus