Teed ja tänavad

Teid liigitatakse avaliku kasutusega ja mitteavaliku kasutusega teedeks ehk erateedeks, metsateedeks ja riigimaanteedeks. Avaliku kasutusega teed on vallateed ja erateed, mille kohta on sõlmitud teede avaliku kasutamise leping või seatud isikliku kasutusõigus.

Kohila Vallavalitsus hooldab avalikke teid  ja erateid, mille suhtes on vallavalitsus vastu võtnud eraldi korralduse talihoolde teostamiseks Kohila Vallavolikogu  18.12.2018 määrusega nr  20 kehtestatud "Kohila valla erateede talihoolduse  kord" alusel.

Talihoolde jaoks vastava korralduse tegemiseks tuleb eratee omanikul vallavalitsusele esitada 15. oktoobriks talihoolde avaldus.

Teel hukkunud loomad