Teeregister

Riiklik teeregister asub http://teeregister.riik.ee/mnt/index.do mida haldab Maanteeamet. Sellest on tehtud väljavõte Kohila valla kohalikest teedest, mida uuendatakse reeglina üks kord aastas. Teeregistri uuenduse aluseks on Kohila Vallavolikogu otsus.

Teid liigitatakse avaliku kasutusega ja mitteavaliku kasutusega teedeks ehk erateedeks, metsateedeks ja riigimaanteedeks. Avaliku kasutusega teed on vallateed ja erateed, mille kohta on sõlmitud teede avaliku kasutamise leping. 01.01.2018 seisuga on Kohila vallas kohalikke teid kokku 423,0 km, millest hetkel avaliku kasutusega on 245,4 km.

Teeregister

Kaartide teeregister