Üldplaneering

Kohila Vallavolikogu 27. märts 2018 otsusega nr 11 algatati Kohila valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Uue üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on uuendada ja kaasajastada Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86 kehtestatud Kohila valla üldplaneeringut.

Kohila valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Üldplaneeringuga luuakse eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi. 

Vaata Kohila Vallavolikogu 27. märts otsust nr 11 siit

  

Kohila valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus

Juuresolevaks materjaliks on Kohila valla ÜP lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus peale arvamuste ja ettepanekute saamist. Esitatud ettepanekud ja seisukohad on leitavad antud dokumendi lõpus olevast koondtabelist (lk 67). 

Kohila valla ÜP lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

 

 

Kohila Vallavolikogu 27.03.2018 otsus nr 11 "Üldplaneeringu ülevaatamine"

 

Üldplaneeringu menetluse skeem

 

KOHILA VALLA ÜLDPLANEERING

Üldplaneeringu tekstid ja joonised

Kohila valla üldplaneeringu ülevaatamine (määrus)