« Tagasi

Kohila Gümnaasiumi vanematele osadele uue katuse projekteerimine

 

                                                     

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel. 48 94 760,

kontaktisik: kohapealset ülevaatust võimaldav võtmeisik Märt Mäesalu, tel 552 3372

 

Ülesanne: Kohila Gümnaasiumi hoone vanemad osad on rajatud 1960 ja 1970 -ndatel  (vana maja ja uus maja). Vajalik on kogu katuse projekteerimine.   Jaan – märts 2020 on koostatud Kohila Gümnaasiumi katusekonstruktsioonide ehitustehniline audit. (Lisa 1. Audit) ja lähtuda tuleb Kohila Gümnaasiumi  vanema osa katusest  (Lisa 2. Katuse plaan).

Põhiprojektis kajastada katusealuse olemasoleva ventilatsiooni ja ATS -i hooldusteed ning lae soojustamine.

 

Projekteerija teeb projekteerimise käigus detailse ülevaatuse olemasolevast olukorrast koos Tellija Esindajaga ja Kohila Gümnaasiumi  haldusjuhiga/direktoriga  ja fikseerib  kogu katuse soojustamise ja renoveerimise variandid. Projekteerija peab olema valmis jagama töö katuste kaupa etappideks ja esitama vastavalt tööde mahud ja taotluseelarved.

 

Projekti koostajal esitada detailne mahutabel ja  materjali loendid osadena, kus on kajastatud materjalid konkreetsete ühikutena, mitte komplektina. Kinnitusvahendid võib esitada komplektina, kuid eelistatud on konkreetsed ühikud, et vajadusel saaks omanikujärelevalve kontrollida piisavate kinnituste olemasolu (vt ka ehitustehniline audit).  Projekteerija täidab mahutabeli valemitega, et Ehitaja saaks mahutabeli mahtude sisestamisel koostada pakkumise. Projektist eraldi esitab Töövõtja taotluseelarve, et Tellija saaks planeerida rahalised vahendid.

 

Töövõtja teeb teostab ehitusajal projektile järelevalvet ja võimalike projekti puuduste tasuta likvideerimise ehitustööde ajal kuni ehitustööde vastuvõtmiseni, 10 %  projekti maksumusest  maksab Tellija Töövõtjale peale ehitustööde vastuvõtmist või 2 aasta pärast peale põhiprojekti vastuvõtmist.

 

Alus:

  1. Vastavus EVS 932:2017 "Ehitusprojekt" ja MKM määrusele nr 97 "Nõuded

ehitusprojektile".

Projekteerija peab omama volitatud ehitusinseneri kutsetunnistust  tase 8, EKR tase 8.

Pakkuja esitab katuse renoveerimise referentsobjektide loetelu koos Tellija kontaktandmetega (telefon ja e-posti aadress).

 

Projekti üleandmise tähtajad  etappidena:

15. nov. 2020  esialgne  projekt koos mahutabeliga.

01. dets. 2020  esitatakse projekt ehitusregistrisse ehitusloa taotlemiseks  (riigilõivu pole  vaja tasuda). Samal ajal esitada taotluseelarve, vajalik eelarve kulutuste täpsustamiseks 2021 aastal.

Projekt esitada Tellijale ühes eksemplaris paberkandjal ja 1 eksemplar  digitaalselt (vähemalt pdf ja dwg/doc/xls formaadis)  andmekandjal koos ehitusloaga ja muude dokumentidega.  

Projekt esitada Tellijale hiljemalt 01.02.2021, et saaks minna Riigihankesse.

Tellijal on soov alustada ehitustöödega juunis 2021.

                                      

Parima pakkumise aluseks on soodsaim hind, referentsobjektide   ja nõuetekohaste kutsetunnistuste olemasolu pakkumise juures. Puuduliku pakkumuse esitamine on aluseks mitte kvalifitseerimiseks.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 25.09.2020 kella 12.00  e-posti aadressile: kalver.kunnapuu@kohila.ee

LISA1

LISA2

Kalver Künnapuu

ehitusnõunik

tel 5556 0080