Pakkumiskutse Haigru tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks

Pakkumiskutse Kohila alevis asuva Haigru tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks

Kohila vallavalitsus soovib Teie pakkumust Kohila vallas Kohila alevis asuva Haigru tn 5 katastriüksuse (katastritunnus 31701:001:0996) detailplaneeringu (edaspidi planeering) koostamiseks.

Planeeritava ala suurus on 22092 m2. Planeeringu koostamise eesmärk on Haigru tn 5 kinnistule määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus jalgpalli sisehalli ning ujula ehitamiseks.

Arvestades, et Kohila valla üldplaneeringu (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala korterelamute maa-alal, sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muutmise ettepanekut (planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lg 1 p 1). Lähtudes PlanS § 142 lõikest 2 kohaldatakse Haigru tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid.

Tööde kirjeldus

1. Hanke eesmärk

Käesoleva hanke eesmärk on koostada Kohila alevis asuva Haigru tn 5 kinnistu detailplaneering.

2. Planeeringu algataja ja planeeringu koostamise korraldaja

2.1. Detailplaneeringu algataja on Kohila Vallavolikogu. Detailplaneering algatati Kohila Vallavolikogu 26. november 2019 otsusega nr 47.

2.2. Planeeringu koostamise korraldaja on Kohila vallavalitsus.

2.3. Planeeringu koostamise korraldajal on õigus sõlmida leping huvitatud isikuga planeeringu koostamise kulude kandmiseks.

3. Planeeringu koostaja

3.1. Koostajaks on hankes „Kohila alevis asuva Haigru tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamine" edukaks tunnistatud pakkuja, kellega sõlmitakse hankeleping.

3.2. Planeeringu koostaja peab vastama PlanS § 6 lõikes 10 toodud nõuetele ja omama vähemalt 3 aastast töökogemust ning on koostanud vähemalt ühe üldplaneeringut muutva detailplaneeringu.

4. Planeeringu koostamisel lahendatavad ülesanded ja töövõtja kohustused

4.1. Planeeringu koostamisel lähtuda algatamise otsuse lisa 1 toodud lähteseisukohtadest (va p. 4.3 ja 4.4) ning protsessi käigus ilmnevatest teavetest ja vajadustest.

4.2. Lähteseisukohtade punktis 4.2 sätestatud nõuete täitmiseks vajalik topo-geodeetilise plaani koostamine kuulub detailplaneeringu koostamise töö hulka. Topo-geodeetilise plaani koostamise tellib planeeringu koostaja vastavat kvalifikatsiooni omavalt isikult. Topo-geodeetiline plaan on detailplaneeringu lisa PlanS § 3 lõikes 4 tähenduses.

4.3. Osalemine planeeringu kohta esitatavate ettepanekute ja vastuväidete arvestamise või mittearvestamise otsustamisel.

4.4. Valmistama ette avalike arutelude ja avalike väljapanekute korraldamiseks vajalikud materjalid ning protokollima avalikke arutelusid.

4.5. Selgituste andmine planeeringu koostamisega seonduvatel avalikel arutelukoosolekutel.

4.6. Planeeringu avalikustamise järgselt Kohila vallavalitsuse otsustatud muudatuste ja ettepanekute kandmine planeeringusse kuni planeeringu kehtestamise või mittekehtestamise otsustamiseni.

4.7. Muud tegevused, mis on vajalikud planeeringu koostamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks, mis ei ole haldusorgani ainupädevuses PlanS ja HMS kohaselt.  

5. Nõuded avalikustamisele ja kaasamisele

5.1. Planeeringu lähteseisukohtade, eskiislahenduse, vastuvõetud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldab planeeringu korraldaja koostöös koostajaga vähemalt 2 avalikku arutelu.

5.2. Planeeringu koostaja ülesandeks on kaasamise ja avalikustamistega seotud toimingute läbiviimiseks vajalike materjalide, sealhulgas avalikustamiste, planeeringu vastuvõtmise ja kehtestamisega seotud kirjade ja teadete koostamine.

6. Koostöö ametkondade ja huvitatud osapooltega

6.1. Koostöö korraldamisel lähtutakse PlanS ja VV määrusest "Planeeringu koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused".

6.2. Lisaks ülalviidatud määruses nõutule kaasatakse planeeringu koostamisse  kaasamissoovist teadaandnud isikud.

7. Vormistamine

7.1. Vormistamise nõuded esitatud lähteseisukohad (lisa 1).

7.2. Planeeringu vormistamisel lähtuda riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusest nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded".

8. Hinnapakkumise esitamine ja hindamine

Hinnapakkumine esitada vabas vormis digitaalselt allkirjastatult Kohila vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee 22.03.2020 hiljemalt kella 23.00-ks. Hilisemalt saabunud hinnapakkumised ei osale hindamisel.

Planeeringu koostaja peab vastama PlanS § 6 lõikes 10 toodud nõuetele ja omama vähemalt 3 aastast töökogemust ning koostanud vähemalt ühe üldplaneeringut muutva detailplaneeringu – hinnapakkumisele palume lisada info (planeeringu nimetus) koostatud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kohta.

Hinnapakkumised vaadatakse üle ja koostatakse hinnapakkumiste protokoll, milles tunnistatakse edukaks üks pakkumine. Edukaks tunnistatakse pakkumine mille maksumus on kõige madalam ja vastab nõuetele. Hinnapakkumiste protokoll edastatakse e-postiga pakkujatele. Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse leping. Kohila vallavalitsusel on õigus lükata tagasi kõik pakkumused kui kõigi hinnapakkumiste maksumused on tellija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et pole sellise maksumusega tellijale vastuvõetavad.

9. Täiendav teave

Vajadusel annab hanke ja hankelepingu eseme kohta täiendavaid selgitusi Kohila vallavalitsuse vallaarhitekt Sille Rõõmus, tel 48 94 870, 555 31 769, sille.roomus@kohila.ee.

Lisad:

  1. Lisa 2_Planeeringuala skeem

  2. Lisa 3_Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

  3. Lisa 4_3D visualiseeringud planeeritavast alast ja lähiümbrusest (Raadius Arhitektid OÜ)