Teade detailplaneeringu algatamisest

Kohila Vallavolikogu 24. september 2019. a otsusega nr 38 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Pahkla külas Kingumõisa kinnistul.

Planeeritav ala asub Pahkla külas Pahkla mõisa pargi kaitsealal. Planeeritava ala moodustab Kingumõisa kinnistu. Planeeritava ala suurus on 3,85 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kingumõisa (katastritunnus 31701:001:0544, registriosa nr 1956037, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 3.85 ha) kinnistu osa hoonestusala ja ehitusala määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Kohila valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala haljasala ja parkmetsa maal, alal, mis on mõeldud avalikuks kasutuseks. Arvestades eelnevat sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt alal üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet. Arvestades asjaolu, et Kingumõisa kinnistu paikneb Pahkla mõisa pargi kaitsealal ning Kingumõisa kinnistul asuv pargiosa on kasutusest väljas, hooldamata, võsastunud ning sinna on kasvanud seemne- ja võrsetekkelisi puid. See pargiosa on minetanud oma ilu ja kasutusfunktsiooni ning vajab hooldust ja pargielementide taastamist ja/või uute elementide loomist. Pargiosa kasutamine elukohana võib aidata kaasa pargi heakorra taseme tõusule ja kasutamise suurenemisele.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeerimislahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiisi vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 38, 24. september 2019

Lisa 2_Planeeringuala skeem

Lisa 3_Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lisa 4_Koopia Keskkonnaameti 20.03.2019 kirjast nr 7-9/19/2637-2