« Tagasi

KOHILA VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL ÄRIMAA, KOHILA ALEV, TUHAMÄE 5:

Kinnisasja aadressil Tuhamäe tn 5, Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond (kinnistusregistri registriosa nr 2723337, katastritunnus 31801:002:0014, pindala 5223 m²).

Vt lisa https://www.kv.ee/enampakkumisel-kinnistu-asub-kohila-ettevotluspiir-3146251.html?nr=4&search_key=d82af0bfc859c0e864de030bd5d47b0c

Enampakkumisel kinnistu asub Kohila ettevõtluspiirkonnas Tuhamäe tööstuspargis, ca 23 km kaugusel Tallinna linna piirist ja 22 km kaugusel maakonnakeskusest Raplast. Tegemist on 100% ärimaaga, millel käesoleval ajal hoonestus puudub. Kinnistule on ligipääs heas seisukorras avalikult kasutatavalt asfaltkattega valgustatud teelt ja kergliiklusteelt. Naabruses asuvad pesumaja ja Kohila jäätmejaam. 1,5 km raadiuses paiknevad vineeri, puidu, kontoritarvete, ehituse jt valdkondades tegutsevad ettevõtted. Ca 0,7 km kaugusel asub planeeritav korterelamute ala. Kohilat läbib Tallinn-Rapla-Viljandi raudtee.

Kohila vald on arenev ja kasvava elanike arvuga piirkond. Kohila alevis asuvad erinevad avalikud teenused, sh gümnaasium, mõisakool, lasteaiad, päästeamet, politsei, kiirabi, perearstid, kauplused, söögikohad, raamatukogu, noortekeskus.

Maa-ala kohta on kehtiv Tuhamäe kinnistu detailplaneering, millega saab tutvuda Kohila valla kodulehel detailplaneeringute kataloogis http://da.kohila.ee/dp/, kaust DP 2005.

Kohila valla kehtiv üldplaneering on nähtav valla kodulehel http://kohila.kovtp.ee/uldplaneering.

Pakkujal on võimalik tutvuda soovi korral Kohila Vallavalitsuses Tuhamäe 2014. aastal koostatud maa-ala geoloogilise uuringuga.

Kinnisasja omandajal on võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (OÜ Kohila Maja), elektriga  (OÜ Elektrilevi), gaasiga (AS Gaasivõrk). Liitumisvõimalused on kinnistu juures, täpsemad liitumistingimused saab võrguettevõtjatelt. Trasside asukohtade ja kitsendustega saab tutvuda Maa-ameti Geoportaalis geoportaal.maaamet.ee kitsenduste rakenduses.

Tuhamäe tn 5 kinnisasja suhtes kehtivad piiratud asjaõigused AS-i Gaasivõrgud, AS-i Salutaguse Pärmitehas (torustikud) ja Kohila Maja OÜ (torustik, tehnorajatis) kasuks. Täpsem info on toodud kinnistusraamatus https://kinnistusraamat.rik.ee/.

Lubatud hoonete alune pind on 2400 m². Maksimaalselt on lubatud kinnistule ehitada 3 hoonet, millel on maksimaalselt 3 korrust.

PAKKUMISE ALGHIND ON 28 726 eurot (5,5 eurot/m2).

Kinnistu ostuga kaasnevad ostjal kohustused:

1. Ehitada vastavalt maa-ala detailplaneeringule ja ehitusloale hoone(d) ehitusaluse pindalaga vähemalt 300 m².

2. Hankida kinnistule ehitatavale hoonele ehitusluba hiljemalt 2 aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest.

3. Hankida kinnistule ehitatavale hoonele kasutusluba hiljemalt 4 aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest.

Ostja poolt ettenähtud kohustuste mittetäitmisel (so kasvõi ühte kohustust ei täideta) või mittenõuetekohasel täitmisel (so kasvõi ühe kohustuse täitmisel ei peeta kohustuse täitmise tingimustest kinni) on Müüjal õigus teostada Lepingu Eseme tagasiostuõigus hinnaga, millega kinnistu müüdi või küsida leppetrahvi 15% ostu-müügihinnast. Ostja on kohustatud tõendama, et ta on täitnud kohustused ja täitnud need Lepingu tingimuste kohaselt.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED:

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 04.10.2019 kell 9.00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Tuhamäe tn 3 enampakkumine, mitte avada enne 04.10.2019 kell 9:15", Kohila Vallavalitsus,  Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond.

Pakkumised avatakse 04.10.2019 kell 9:15 Kohila vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond). Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel.

Pakkumus peab sisaldama:

•  pakutava objekti aadress, registriosa nr

•  pakkuja nimi, elukoht /asukoht ning isikukood/registrikood

•  pakkumine peab olema pakkuja/esindaja (volitusi tõendav dokument) poolt allkirjastatud, mis näitab nõusolekut enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel

•  dokumendid tagatisraha tasumise kohta

•  sõnadega väljendatud pakkumuse summa

•  arveldusarve number kuhu tagastada tagatisraha.

Pakkumised esitamisel registreeritakse ja pakkumiste avamisel avatakse registreerimise järjekorras.

Enampakkumise tagatisraha 1000 (tuhat) eurot peab olema tasutud enne enampakkumise esitamist Kohila Vallavalitsuse arveldusarvele AS SEB Pank – EE191010802003808002 või Swedbank AS – EE552200001120222327. Selgituseks märkida „Tuhamäe kinnistu tagatisraha".

Enampakkumise võitnud isiku poolt makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.

Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei ilmu lepingu sõlmimisele teates märgitud ajal ja kohta.

Tingimustele vastava enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust telefon: 489 4793, 5556 0097, e-post: herkki.olo@kohila.ee.

Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma 4 kuu jooksul peale enampakkumisel edukaks tunnistamist. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 1 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Kohila Vallavalitsuse arvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Kui pakkumise võitja ei ole tähtajaks pakutud ostusummat tasunud, siis on vallavalitsusel õigus teha ostutehing madalaima pakkumise summast suuruselt järgmise summa pakkunud pakkujaga.