« Tagasi

Rapla maakonnaplaneering 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/80 Rapla maakonnaplaneeringu „Rapla maakonnaplaneering 2030+".

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Kuna endine Käru vald kuulub täna Järva maakonna koosseisu, siis edaspidi kehtib Rapla  endise Käru valla territooriumil Rapla maakonnaplaneering 2030+. Seega hõlmab planeering täna lisaks Rapla maakonnale ka Järva maakonda. Arvestades, et planeering koostati enne haldusreformi, ei ole haldusreformi järgseid muudatusi Rapla maakonnaplaneeringusse sisse viidud.

 

Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+" seatud eesmärkidest.

 

Rapla maavanem algatas 29.08.2013 korraldusega nr 1-1/415 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutluste arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine.

 

Kehtestatud Rapla maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik tutvuda veebilehel http://www.maavalitsus.ee/raplamaaplaneering ja paberil Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Rapla talituses (Tallinna mnt 14, Rapla) lahtioleku aegadel.