24.04.20

Kehtestatud detailplaneeringud

 

Kohila vallavalitsuse 30. märtsi 2020 korraldusega nr 69 kehtestati Otsa-Ojanurme kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala asub Aespa alevikus Ojanurme ja Viljaku tänava äärsel alal.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86) asub planeeritav maa-ala tiheasutusega alal, mille juhtiv juhtotstarve üldplaneeringu järgi on haljasala ja parkmetsa maa. Otsa-Ojanurme kinnistu detailplaneering on osaliselt vastuolus valla üldplaneeringuga, kuid ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Otsa-Ojanurme kinnistu (katastritunnus: 31701:001:0510; maatulundusmaa 100%; pindala 23648 m2; registriosa nr 1042737) kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse planeeringuala 7 elamumaa ja 1 ühiskondliku sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga määratakse elamumaadele hoonestusalad ja ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 69, 30. märts 2020

Tiitelleht

Asukohaskeem 

Tugiplaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Seletuskiri

Menetlusdokumendid

 

 

Kohila Vallavolikogu 26. november 2019 otsusega nr 48 kehtestati Kullametsa kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine ja ehitusõiguse andmine ühepereelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud elamuehituse reservmaale. Planeeritava ala suurus on 10045 m2.

Planeeritav ala külgneb põhjast Karina elamumaaga, läänest Vilivere tee transpordimaaga, lõunast Salu elamumaaga ning idast Keila jõega.

Kohila valla üldplaneeringu (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86) kohaselt on vastavalt üldplaneeringu ajal kehtinud ranna ja kalda kaitse seadusele (kehtis kuni 31.12.2006) ehituskeeluvööndi ulatuseks üle 25 ruutkilomeetri suurusega valgalaga jõel 50 m arvestatuna tavaliselt veepiirist. Kehtiva LKS § 38 lg 2 kohaselt kaldametsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses ulatub ehituskeeluvöönd ranna piiranguvööndi piirini, mis on Keila jõel LKS § 37 lg 1 p 2 kohaselt 100 m. Tulenevalt asjaolust, et Kullametsa katastriüksusel kasvab metsaseaduse § 3 lg 2 p 2 vastav mets, laieneb LKS § 38 lg 2 alusel ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini ja katastriüksus asub täies ulatuses Keila jõe ehituskeeluvööndis. LKS § 38 lg 3 alusel on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud, välja arvatud § 38 lg 4 ja 5 toodud erandite puhul. Kavandatav hoonete rajamine ehituskeeluvööndisse ei kuulu LKS § 38 lg 4 ja lg 5 nimetatud erandite alla.

LKS § 40 lg 1 kohaselt tuleb ehituskeeluvööndi vähendamisel lähtuda reljeefist, kinnisasjade piiridest ja väljakujunenud asustusest.

Lõpliku otsuse ehituskeeluala vähendamiseks teeb Keskkonnaamet Kohila Vallavolikogu poolt vastu võetud detailplaneeringu alusel.

Detailplaneering võeti vastu Kohila Vallavolikogu 29. jaanuar 2019 otsusega nr 4. 11. veebruar esitas Kohila Vallavalitsus Keskkonnaametile kirjaga nr 7-6.3/284 ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse, millele vastas Keskkonnaamet 02. juuli 2019 kirjaga nr 7-9/19/2409-6, andes teada nõusolekust ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri ning looduskeskkonnale.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 48, 26 november 2019

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Illustratiivsed vaated

Põhijoonis tehnovõrkudega

Seletuskiri

Kooskõlastuste kokkuvõte

Menetlusdokumendid

 

 

Kohila Vallavolikogu 25.september 2018. a otsusega nr 29 kehtestati Aandu külas Viigi kinnistu osa detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kohila alajaamast lõunas, Tallinna-Lelle-Pärnu raudtee lääneküljel ning Vabaduse tn 29c, 29b, 29a, 29, 27 ja 25 elamukruntide tagaküljel.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86; edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa, kus võivad asuda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned. Detailplaneeringu algatamine sisaldas üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Kohila valla üldplaneeringut planeeritava maa-ala juhtotstarbe osas. Loodusliku haljasmaa juhtotstarbega alale kavandatakse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, sh üks krunt, millele on antud võimalus rajada rida- või korterelamud. Lisaks kolm krunti, mis on võimalik perspektiivis liita Vabaduse tn äärsete elamumaa katastriüksustega. Samuti on kavandatud 2 transpordimaa krunti pos 17 ja 20, mis on ette nähtud avalikult kasutatava teena. Elamuala planeerimine on kooskõlas koostatava maakonnaplaneeringuga, mille alusel on antud piirkond kavandatud linnalise asustusega alaks.

Situatsiooniskeem

Kontaktvöönd

Tugiplaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Seletuskiri

Menetlusdokumendid

Kõik detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad detailplaneeringute kataloogis: DP 2007 / 013 07 Aandu Viigi

 

Kohila Vallavolikogu 29. mai 2018. a otsusega nr 17 kehtestati Aandu tee äärse kvartali detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaale katastriüksuste moodustamine ja sihtostarvete määramine. 

Planeeritav ala asub Kohila vallas Pukamäe külas 20107 Lohu-Kohila tee, 20127 Aandu tee ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 18,7 ha. 

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jaotatakse planeeritav ala neljaks krundiks, kaheks transpordimaaks (Pos 1 suurusega 28019 m2 ja Pos 4 suurusega 2106 m2), ühiskondlike ehitiste maaks (Pos 2 suurusega 31696 m2) ja üldkasutavaks maaks (Pos 3 suurusega 125350 m2). 

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20. juuli 2006 otsusega nr 86) asub planeeritav ala tiheasustusega ala, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa, üldkasutatava hoone maa ning kaitsehaljastuse maa raudteeäärsel alal. Tegemist on osaliselt valla üldplaneeringut muutva ja täpsustava detailplaneeringuga.

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Menetlusdokumendid

 

Kohila Vallavolikogu 27. veebruar 2018. a otsusega nr 4 kehtestati Ülejõe piirkonna osa maa-ala detailplaneering. Planeeringuga nähakse ette spordihoone ja kompleksi maa katastriüksuse moodustamine 6661 m² suurusele reformimata maale. Detailsemalt planeeringute kataloogis DP 2016 004 16 Ülejõe kvartali osa. 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS